Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie

Szanowni Państwo

W trakcie trwania Sesji Rady Miejskiej będą mogli Państwo oglądać poniżej transmisję na żywo.

Aby obejrzeć relacje "na żywo" prosimy kliknąć poniżej na ikonę odtwarzania.

(relacja na żywo, dostępna  tylko podczas trwania Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie ).

 

SZANOWNI PAŃSTWO – MIESZKAŃCY GMINY TUSZYN,

UCZESTNICY OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

ORAZ POSIEDZENIACH KOMISJI

PANI/PANA UCZESTNICTWO W OBRADACH SESJI RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE LUB POSIEDZENIACH KOMISJI JEST W PEŁNI DOBROWOLNE.

W TRAKCIE OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE LUB POSIEDZEŃ KOMISJI MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PANI/PANA DANE OSOBOWE, W TYM WIZERUNEK, NA CO BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA, BĘDĄCY ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH NIE MUSI UZYSKIWAĆ PANI/PANA ZGODY.

PRZETWARZANIE DANYCH JEST DOPUSZCZALNE, GDY JEST NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE.

(art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informuję iż :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tuszynie (95-080), ul. Piotrkowska 2/4, tel. 42 614-34-26, fax. 42 614-30-69, email: tuszyn@tuszyn.info.pl  jest Gmina Tuszyn. Urząd Miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza.

2. Burmistrz Miasta Tuszyna, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Krawczyk, z którą ma Pani/Pan prawo skontaktować się pod nr tel. 42 614-34-26, email: iod@tuszyn.info.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu: przeprowadzenia procedur związanych z zadaniami publicznymi nałożonymi na organy i jednostki pomocnicze gminy (posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej w Tuszynie, zebrania sołeckie) – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit c RODO oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  - art. 11b ustawy w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa( pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Miejskiej w Tuszynie )oraz podmioty na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

8. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne (mieszkańcy i wolno uczestniczący goście) ale konieczne w celu realizacji zadań publicznych nałożonych na organy i jednostki pomocnicze gminy.

10.  Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Kamery systemu do transmisji obrad obejmują pomieszczenie Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Tuszynie

 

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Tuszynie

- mgr inż. Joanna Krawczyk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Krawczyk

Data wytworzenia:
28 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
28 gru 2021, godz. 13:28

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
06 lip 2022, godz. 10:23