Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzule informacyjne

Szanowni Państwo

Zwracając do Urzędu Miasta w Tuszynie w różnych sprawach z zakresu działania gminy, podajecie nam Państwo swoje dane osobowe, których administratorem staje się wówczas Burmistrz Miasta Tuszyna.  W ten sposób Urząd gromadzi dane osobowe.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Państwem umowy bądź zakresu zgody, której nam Państwo udzielili.

Czas ich przetwarzania regulują właściwe przepisy a Urząd Miasta w Tuszynie dba o bezpieczeństwo Państwa danych.


Poinformujemy Państwa o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Państwa prawa i wolności. Zajmiemy się problemami i podejmiemy niezbędne kroki, aby jeszcze lepiej je chronić .

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tuszynie, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych – p. Joanną Krawczyk.

Z inspektorem ochorny danych można kontaktować się drogą elektroniczną: poprzez e-puap lub mail iod@tuszyn.info.pl, drogą tradycyjną - papierowo bądź telefonicznie 42 614-34-26 wew. 28 bądź też osobiście pod adresem administratora tj. ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn..

Jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, zwracając się do inspektora ochrony danych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w naszych wnioskach i formularzach.

Informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych osobowych

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – czyli Burmistrz Miasta Tuszyna.

Z każdym z administratorów można się skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

 • przez e-mail: tuszyn@tuszyn.info.pl

 • telefonicznie: +48 42 614-34-26 wew. 38.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w związku z wszczynaną lub kontynuowaną sprawą.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Najczęściej będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO).
Rzadziej, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być udzielona przez Państwa wyraźna zgoda lub przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której PAni/Pan są stroną (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane przetwarzane w systemach informatycznych mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora np. w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

RODO wymienia następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do bycia poinformowanym o zasadach, celach, sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • prawo dostępu do swoich danych,

 • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych (poprzez otrzymanie lub przesłanie danych innemu administratorowi w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy).

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych, jednakże należy mieć na uwadze, że nie wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być zastosowane w każdym przypadku,

np. żądanie usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonywania zadań publicznych, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przeniesienie danych jest możliwe tylko w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Inspektor ochrony danych  (IOD)

Inspektor to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta w Tuszynie jest Joanna Krawczyk. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

 • przez e-mail: iod@tuszyn.info.pl,

 • telefonicznie: +48 42 614-34-26 wew. 28.

Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z komórką organizacyjną Urzędu (referatem, samodzielnym stanowiskiem) prowadzącym sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Państwa pisma).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora danych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023-05-10 15:16:02
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 2023-05-10 15:11:56
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian MPZP 2023-05-09 09:46:56
Kwalifikacja wojskowa 2023-04-26 11:52:04
Dowody osobiste 2022-11-10 07:59:18
Działalność gospodarcza (obywatele polski) 2022-11-10 08:02:20
Działalność gospodarcza (obcokrajowcy) 2022-11-10 08:00:13
Ewidencja ludności 2022-11-10 08:03:08
Informacja publiczna 2022-11-10 08:21:23
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023”. 2022-11-10 08:04:55
Pomoc publiczna 2022-11-10 08:10:54
Podatek rolny (osoby prawne) 2022-11-10 08:10:14
Podatek rolny (osoby fizyczne) 2022-11-10 08:09:11
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 2022-11-10 08:07:22
Podatek leśny (osoby prawne) 2022-11-10 08:06:27
Podatek leśny (osoby fizyczne) 2022-11-10 08:05:37
Rejestr wyborców 2022-11-10 08:12:27
Rejestr działalności regulowanej 2022-11-10 08:11:42
Roszczenia z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku ze zmianą MPZP 2022-11-10 08:13:40
Skargi, wnioski, petycje 2022-11-10 08:14:18
Urząd Stanu Cywilnego 2022-11-10 08:14:52
Wymiar, pobór, kontrola, windykacja - podatek od środków transportowych 2022-11-10 08:16:46
Wymiar, pobór, kontrola, windykacja - podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości 2022-11-10 08:17:58
Zezwolenia alkoholowe 2022-11-10 08:18:40
Zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu 2022-11-10 08:20:43
Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 2022-11-10 08:19:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Krawczyk

Data wytworzenia:
10 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
10 sty 2022, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
10 sty 2022, godz. 14:04