Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Deklaracja

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Piter, ogolny@tuszyn.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 232 13 83 w. 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku A, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

 1. Budynek A posiada 3 wejścia:

  - główne do budynku A od ul. Piotrkowskiej 2/4,

  - drugie wejście budynku A od ul. Piotrkowskiej przy banku używane w określonych okolicznościach,

  - trzecie budynku A od strony podwórka.

 2. Dwa wejścia do budynku A wyposażone są w standardowe drzwi, jedno wejście w budynku A jest szklane. Budynek A nie posiada podjazdów ani pochylni dla osób niepełnosprawnych.

 3. Budynek A ma dwie kondygnacje i dwie klatki schodowe.

 4. Budynek A nie posiada wind ani toalety z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

 5. Na parterze znajduje się czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi.

 6. Sekretariat zlokalizowany jest na parterze budynku A, wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

 7. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są w pobliżu siedziby urzędu- budynku A, na ul. Piotrkowskiej 2/4.

 8. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 9. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, można skorzystać z usługi po wcześniejszym umówieniu się.

   

  Dostępność architektoniczna budynku B, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

 1. Budynek B posiada 1 wejście od podwórka.

 2. Drzwi wejścia do budynku B są szklane. Do budynku B zastosowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 3. Budynek B ma dwie kondygnacje i jedną klatkę schodową.

 4. Budynek nie posiada wind, na parterze budynek B posiada toaletę z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

 5. Na parterze znajduje się czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi.

 6. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są w pobliżu siedziby urzędu- budynku A, na ul. Piotrkowskiej 2/4.

 7. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 8. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, można skorzystać z usługi po wcześniejszym umówieniu się.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),

 • brak audiideskrypcji w zamieszczonych filmach.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miastaw Tuszynie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Piter

Data wytworzenia:
14 kwi 2020

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
04 kwi 2022, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
14 kwi 2022, godz. 14:32